Polityka prywatności

Z należytą starannością chronimy Państwa dane osobowe. Stosujemy się do przepisów obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych, przekazywanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, są Anna Sobieraj, prowadząca działalność pod nazwą Biodent Przychodnia Specjalistyczna Anna Sobieraj, oraz Lucjan Sobieraj, prowadzący działalność pod nazwą Biodent Przychodnia Specjalistyczna Lucjan Sobieraj, działający w ramach spółki cywilnej pod nazwą Biodent Poradnia Specjalistyczna s.c. Anna Sobieraj Lucjan Sobieraj z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wróblewskiego 67 o numerach identyfikacyjnych NIP: 643-16-24-978 oraz REGON: 277548223.

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z Administratorem w sprawie Państwa danych osobowych, prosimy o wysłanie e-maila na adres administrator@biodent.biz. Ze względu na bezpieczeństwo i prywatność danych, maile wysyłane w tej sprawie na inny adres będą natychmiast usuwane.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Przekazując nam dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie ich w jednym z następujących celów:

  • udzielenia informacji,
  • rezerwacji terminu wizyty,
  • przeprowadzenia procesu rekrutacji,
  • wysyłki newslettera, w którym przekazujemy ogólne porady dotyczące profilaktyki zdrowotnej oraz informacje o ofercie usług świadczonych przez Biodent.

Jakie dane osobowe zbieramy za pośrednictwem strony internetowej?

Podanie danych osobowych w formularzach na stronie internetowej jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji celów wymienionych powyżej. Zbieramy tylko dane niezbędne do prawidłowej realizacji celów oraz wymagane przepisami prawa.

W szczególności przetwarzamy dane:

  • pozwalające na ustalenie tożsamości: imię i nazwisko,
  • kontaktowe: adres e-mail i numer telefonu, adres korespondencyjny,
  • dane przekazane przez kandydatów do pracy w przesłanych przez nich CV, w tym dane o wykształceniu oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

Zapewniamy odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych udostępnionych przez użytkowników strony internetowej. System informatyczny, w ramach którego są przetwarzane Państwa dane osobowe, spełnia wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Dostęp do Państwa danych osobowych posiada Administrator oraz upoważnieni pracownicy i współpracownicy stanowiący personel medyczny i administracyjny placówki Biodent Poradnia Specjalistyczna s.c. Anna Sobieraj Lucjan Sobieraj. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez Administratora. Wszystkie osoby, mające dostęp do Państwa danych, zostały zobowiązane do zachowania ścisłej tajemnicy oraz dochowania należytych środków ostrożności.

Nie udostępniamy podmiotom trzecim (za wyjątkiem sytuacji określonych przepisami prawa), nie sprzedajemy ani nie ujawniamy w jakikolwiek inny sposób Państwa danych osobowych, zebranych za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Dane osobowe mogą być udostępnione jedynie na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organom wymiaru sprawiedliwości) oraz jedynie w granicach prawem zakreślonych.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzamy jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz w czasie niezbędnym do zrealizowania uzasadnionego celu prawnego Administratora.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, a także dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji. Mogą Państwo także żądać czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa. Mają Państwo prawo do otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

Wymienione wyżej prawa mogą Państwo zrealizować, kontaktując się z Administratorem. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo cofnąć ją, wysyłając informację na adres iodo@biodent.biz. Uszanujemy Państwa decyzję. Jeśli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie przepisów prawa, Administrator uprawniony jest do dalszego ich przetwarzania.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Oprócz Państwa danych osobowych przetwarzamy także całkowicie anonimowe pliki cookies. Więcej na ich temat mogą Państwo przeczytać w naszej Polityce cookies.